Nova Tarifa o nagradama i naknadama za rad advokata

U svom radu, advokati su dužni da se, prilikom naplate od stranaka, pridržavaju Tarife o nagradama i naknadama za rad advokata.

Nova Tarifa o nagradama i naknadama za rad advokata, stupila je na snagu dana 03/06/2023 godine.

Navedena tarifa obavezna je za sve advokate u Republici Srbiji.

U nastavku teksta, nalazi se Tarifa o nagradama i naknadama za rad advokata, kao i tabelarni prikaz ove tarife.

ADVOKATSKA TARIFA AKS maj 2023

Tarifa o nagradama i naknadama troskova 03.06.2023