GRAĐANSKO PRAVO I IZVRŠNI POSTUPAK

– Zastupanje građana u svim imovinsko pravnim postupcima u parnici
– Savetovanje i zastupanje u postupku naknade štete pred osiguravajućim društvima
– Učestvovanje u pregovorima, prikupljanje dokumentacije, pribavljanje dozvola, sastavljanje svih vrsta ugovora o prometu nepokretnosti, uknjižba prava u javni registar RGZ
– Savetovanje klijenata u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem nekretninama
– Podnošenje predloga za izvršenje, izvršenje na osnovu izvršnih isprava, izvršenje na osnovu verodostojnih isprava